Teori

Nye teoriprøver hos politiet

Hos Politiet kommer nu de nye teoriprøver. hvor du kan komme til prøve “når det passer dig”. Prøverne bliver væsentlig vanskeligere end i dag. Kan du ikke dit stof, har lært det uden ad hos en IT / PC “kørelærer”, ganske ulovligt! Så er systemet nu hos politiet indrettet så du vil få dit kryds i “ikke bestået”. Politiet vil ændre spørgsmålene i takt med, at IT udbyderne kommer for tæt på med kopierne. Læs her hvad politiet har sendt ud internt:

”Der har siden 2010 kørt et pilotprojekt om digitalisering af teoriprøverne på to prøvelokationer i henholdsvis Køge og Hillerød. Funktionaliteten af pilotprojektet har generelt  været tilfredsstillende. Den videre udrulning af projektet har dog igennem længere tid været sat i bero, fordi det bl.a. blev skønnet for omkostningstungt at etablere den fornødne infrastruktur. Dette er der nu fundet en løsning på.

Rigspolitiet har derfor besluttet at igangsætte en landsdækkende implementering af det digitale teoriprøvesystem. Det nye system vil i forhold til den nuværende afvikling af teoriprøver som udgangspunkt forhindre snyd til gavn for færdselsikkerheden. Dette sker ved, at funktionaliteten ”randomization” tages i brug, således at der sker en tilfældig udvælgelse af teoriprøvespørgsmål til den enkelte prøve. Rigspolitiet forventer desuden en højere grad af brugertilfredshed, idet aspiranten kan gå frem og tilbage i prøven i sit eget tempo inden for den afsatte tid. Samtidig vil det blive muligt at afholde teoriprøver for forskellige kørekorttyper på samme tid. Systemet beregner selv i modsætning til i dag, om aspiranten er bestået. Det bliver tillige væsentligt lettere at teste og lægge nye prøvespørgsmål ind i systemet.

I forbindelse med digitaliseringen af teoriprøverne vil der samtidig en opfølgning på en af anbefalingerne i Politianalysernes delprojekt 4 (Færdselsindsatsen). Som bekendt anbefalede projektet en reduktion af antallet af prøvesteder, men man anbefalede samtidig at afvente digitaliseringen af teoriprøverne.

Arbejdet med at reducere antallet af teoriprøvelokationer vil derfor ske i forbindelse med det nye projekt. Beregningerne i forbindelse med den indledende projektanalyse viser et markant effektiviseringspotentiale. Der er i dag ca. 50 teoriprøvelokationer. Beregningerne viser umiddelbart, at hver politikreds kan nøjes med én teoriprøvelokation. Rigspolitiet anbefaler dog, at der af servicehensyn over for borgerne etableres 21 prøvelokationer på landsplan. Konkret anbefaler den indledende projektanalyse, at 9 politikredse etablerer to prøvelokationer, Bornholms Politi én prøvelokation, og Københavns Politi etablerer to prøvelokationer, som også servicerer Københavns Vestegns politikreds. Udover de effektiviseringsgevinster, som hidrører fra det nye systems funktionaliteter, forventes der også at være en markant besparelse på anvendte årsværk.

Projektet vil nærmere drøfte med politikredsene, hvor prøvelokationerne mest hensigtsmæssigt kan placeres. Det vil være naturligt, at politikredsene inddrager f.eks. kommuner og køreskoler i de nærmere overvejelser. Det kan i den forbindelse oplyses, at Justitsministeriet er orienteret om igangsættelsen af projektet.

Der er nu ved at blive etableret arbejdsgrupper og en styregruppe i projektet. Politikredsene vil naturligvis skulle deltage i dette arbejde.  Herefter vil den mere detaljerede planlægning af projektet ske, herunder hvorledes kontakten mellem projektet og den enkelte politikreds nærmere skal foregå. Projektet forventes at være gennemført ultimo 2015.

Der vil løbende blive orienteret om projektet.”

Altså, vælg din kørelærer med omhu. Loven siger du skal møde på et hold og følge holdet. Du skriver under på du gør og kan altså komme i klemme.

Skriv et svar