Lektion

Lektion 1 i køreskolen.

Du skal første dag informeres om hvilke regler der gælder, når du møder til undervisning. Mange steder tilbydes IT undervisning, hvor du selv tilrettelægger dine tider. DETTE ER STRAFBART og kan koste dig dyrt.

Lad os se på reglerne.

Udgangspunktet er ”Bekendtgørelse om kørekort” (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145040) Her er det en god ide at læse det hele, men direkte vigtige er § 20 – § 40. I § 39, stk. 2 står:

  • 39.I undervisningen i teori kan IT-baserede undervisningsprogrammer anvendes på samme vilkår som andre hensigtsmæssige hjælpemidler.

Stk. 2. Den godkendte kørelærer, der anvender IT-baserede undervisningsprogrammer, skal være til stede i undervisningslokalet sammen med køreeleverne som aktiv vejleder og diskussionspartner for køreeleverne. Teoriundervisning, der enten er kompliceret eller indebærer bearbejdning af køreelevernes holdning og adfærd, skal herudover altid gennemføres som en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet. Køreeleverne skal derfor være på samme undervisningsmæssige niveau i køreuddannelsen.

.. sidste linje, ”samme undervisningsmæssige niveau i køreuddannelsen”, betyder ifølge Justitsministeriet, at samtlige førstegangselever, uanset hvornår, skal sidde med samme lektion i teori, at forudgående teorilektioner skal have samme dato, inkl. startdato. Rigspolitiet, har endvidere i brev og i indledningen til Undervisningsplanen der regulerer din undervisning skrevet:

Afsnittene 3, 4, 5, 7, 8 i undervisningsplanen for køreuddannelsen er adfærds- og holdningsbearbejdende eller indeholder komplicerede forhold. Disse afsnit skal derfor altid gennemføres ved en aktiv dialog mellem kørelæreren og alle køreelever på holdet samt køreeleverne imellem, for derved at opnå en trafiksikker holdning og adfærd.”

Det betyder, at KUN lektion 1, 2, 6 og 9 må indøves udelukkende via IT, forudsat at du stadig befinder dig på et hold og kørelæreren er til stede i lokalet med råd og vejledning.

Så vil du gerne ”tilrettelægge din undervisning selv”. Det konflikter så med Bekendtgørelsens bilag 3, du med fordel kan læse. Her skal du lægge mærke til: II. Lovkrav mv. pkt. 3. ” Det er fortsat køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover det anførte mindste lektionsantal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. Det obligatoriske mindste lektionsantal kan således ikke anvendes som udtryk for et sædvanligt uddannelsesforløb. Køreeleven vil sædvanligvis have behov for at gennemgå flere lektioner.”

Dermed menes, at der skal være plads til ekstra lektioner, både i praktik og teori, inden man må gå videre. Læg hertil, VI. Lektionsplanens anvendelse pkt. 14, der siger, at man ikke kan være foran i teori. Pkt. 15 udelukker tilmed sygdom, som lovlig grund til at være foran eller bagud. Du skal inden næste teorilektion, have gennemført den praktiske lektion, inden næste teorilektion. Det betyder, at en enkelt elev der ikke kan eller vil følge holdet, enten forlader holdet, eller holdet skal vente.

Bilag 3, VIII. Definitioner

1) Faktisk anvendt tid er den tid, hvor køreeleven er til stede i teorilokalet og modtager undervisning af kørelæreren, og den tid, hvor køreeleven undervises ved/i køretøjet eller udfører kontrol af køretøjets udstyr under kørelærerens opsyn/kontrol samt den tid, hvor køreeleven undervises som fører af køretøjet (»rattid«).

2) Til faktisk anvendt tid medregnes ikke:

  1. a)Den tid, som køreeleven anvender til selvstudium, uden at kørelæreren er til stede sammen med køreeleven i lokalet for at gennemføre undervisning, jf. dog bilag 4, afsnit VI.
  2. b)Den tid, hvor køreeleven er passager i skolekøretøjet.

Du skriver under i henhold til straffelovens § 163, dokumentfalsk og du kan på lige fod med kørelæreren blive straffet. For kørelærerens vedkommende med bøde kr. 5.000,00 og i grovere tilfælde med frakendelse af retten til at fungere som kørelærer og en minimumsbøde kr. 60.000,00. Hvilket betyder uddannelsen skal tages om, hvis frakendelsen overstiger 1. år.

Skriv et svar