Priser

Priser 1. april 2015

En lektion er fastsat ved lov, til at være 45 minutter. En “køretime”, er derfor på 45 min., vi kører normalt dobbelt hver gang for at du får så meget ud af det som muligt.

Teori + baner = kr. 3000,00 (Teori er ubegrænset, men du skal, som loven siger, følge et hold fra start til slut). “Baner”, betyder 1 gang manøvrebane og 1 gang køreteknik)

(længere nede en afsagt dom).

Priser inkl. moms.

Gebyr for prøverne til kommunen pr. 28/5 2013 kr. 600 for B-prøver

Teori + baner: kr. 3000

Praktiske lektioner pr. 1. april 2015 for nye hold: kr. 400,00 pr. stk. (både de lovpligtige og ekstra lektioner) Lovens minimum, 53 lektioner: kr. 9.400,00 Normalpris kr. 10.400,00 = Rabat kr. 1000,00

Ekstra praktiske lektioner: kr. 450,00 pr. stk ‘a 45 min.

Lektionspris 9.400 / 53 = kr. 177,36 inkl. moms. for lovens minimum. Du skal påregne ekstra for at opfylde kravene til prøven, – men det kan jo være du er dygtig :-)

Nogle håndteringer er komplicerede og kræver lang tid. Derfor forbeholdes ret til at kræve betaling for administration.

Du skal have mindst 14 lektioner før teoriprøven, men mindst 16 før praktisk prøve. Du skal dog regne med noget mere. Rigspolitiet anviser det dobbelte, da det er et præstationskrav der skal opfyldes og ikke blot nogle “køretimer”, der skal gennemføres. Du kan læse Politiets krav her; (klik) I Århus påregnes omkring 24 – 30 lektioner i alle køreskoler, eller omkring 90 % risiko for ikke at bestå.

Lærevejledningen til (B), her; (Klik)

Du skal nu, ifølge bekendtgørelsen fra januar 2014, følge et hold fra start til slut. Du skal også modtage undervisning i dialog med kørelæreren og de øvrige elever på holdet. Alt andet er strafbart.

“Kør Grønt” kursus, kr. 500,00 pr. time inkl. moms.

Forbrugerombudsmandens retningslinjer: (KLIK)

Markedsføringlov (Klik)

IT i undervisningen? Der er nu begyndt at falde domme over kørelærerne. Elever KAN straffes, men bliver det næppe. En af dommene kan du læse her. Frakendelse af retten til at arbejde som kørelærer og kr. 60.000 i bøde:

RETTEN I xxx
Udskrift af dombogen
DOM
afsagt den 18. september 2014
Anklagemyndigheden mod
XXX
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 6. maj 2014.
xxx er tiltalt for
l.
Overtrædes se af bekendtgørelse nr. 1 2 af l O. januar 2013 om kørekort § 138. nr. 1, j f. § 39. stk. 2. og stk. 5. samt § 44 . stk . 8. j f. bil ag 3. afsnit VI. nr. 2. nr. 4 og nr. 14.
ved forud for den 12. september 2013 kl. ca. 1450 som undervisende kørerlærer i xxx Køreskole, for køreeleverne xxx at have anvendt IT-baserede undervisningsprogrammer i teoriundervisningen og herunder
– flere gange undladt at være til stede i teorilokalet sammen med de pågældende køreelever som aktiv vejleder og diskussionspartner,
– flere gange foretaget samtidig undervisning af de pågældende køreelever til kategorierne C, stor lastbil, D, stor bus og CE, lastbil med stort påhængskøretøj, selvom det ikke er tilladt at undervise til flere kategorier samtidig, når der anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer
– undladt at medbringe kørelærerens eksemplar af xxx lektionsplan til teoriundervisningen den pågældende dag,
– flere gange undladt straks efter afslutningen af hver enkelt lektion, med sin underskrift i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen at bekræfte, at de pågældende køreelever var undervist i indholdet af den omhandlede lektion, og
side 2
– undladt at følge køreuddannelsens principper om integration af teoretisk og praktisk undervisninger, idet de pågældende køreelever var flere teorilektioner foran.
2.
Overtrædelse af bekendtgørelse nr. 12 af 1O. januar 2013 om kørekort § 138. nr. J. jf. § 39. stk. 2. og stk. 5. samt § 44. stk. 8. jf. bilag 3. afsnit VI nr. 4 og
nr. 14.
ved i perioden fra den 29. januar 2013 til den 26. marts 2013 – som undervisende kørerlærer i xxx Køreskole, for køreeleverne xxx, at have anvendt IT-baserede undervisningsprogrammer og herunder
– flere gange undladt at være til stede i teorilokalet sammen med de pågældende køreelever som aktiv vejleder og diskussionspartner,
– flere gange foretaget samtidig undervisning af de pågældende køreelever til kategorierne CE, lastbil med stort påhæng skøretøj, og D, stor bu s, selvom det ikke er tilladt at undervise til flere kategorier samtidig, når der anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer,
– flere gange undladt straks efter afslutningen af hver enkelt lektion, med sin underskrift i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen at bekræfte, at de pågældende køreelever var undervist i indholdet af den omhandlede lektion, og
– undladt at følge køreuddannelsens principper om integration af teoretisk og praktisk undervisninger, idet de pågældende køreelever var flere teorilektioner foran.
3.
overtrædelse af straffelovens § J 63. (dokumentfals som også eleven skriver under på)
ved som kørerlærer i den i forhold l nævnte køreskole i tiden mellem den
26. februar 2013 og den 26. marts 2013 at have afgivet urigtige erklæring til xxx Politi, idet tiltalte med sin underskrift i ansøgninger om kørekort bekræftede at de i forhold 2 nævnte elever var undervist i overensstemmelse med undervisningsplanen for den pågældende kategori, selvom dette ikke, som beskrevet i forhold 2, var tilfældet.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
side 3
Anklagemyndigheden har endvidere påstået, at tiltalte frakendes retten til at udøve virksomhed som kørelærer i et af retten fastsat tidsrum. færdselslovsvens § 66 a.
Tiltalte har erkendt sig skyldig.
Tiltalte har påstået frifindelse over for påstanden om frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørerlærer.
Sagens oplysninger
Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af politiassistent xxx
Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.
Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke er gift, men bor
sammen med sin kæreste. De har to børn på 8 måneder og 7 år. Kæresten
har en fast stilling, men er for tiden på barsel. Tiltalte er for tiden arbejdsløs.
Han modtager ikke understøttelse eller kontanthjælp. Hans indkomst består
i, at han hjælper en kammerat, der er filmproducent, med at sætte lys og lyd.
Han modtog ikke løn de sidste 7-8 måneder, hvor han arbejdede som kørelærer.
Det er 4-5 måneder siden, at køreskolen lukkede, idet den gik
konkurs. Han vil skyde på, at han nu i gennemsnit tjener 6.000-7.000 kr. brutto om måneden. Han er ikke på vej tilbage i kørelærerbranchen og kommer heller ikke til det i fremtiden.
Anklageren har anført, at en bøde efter princippet om absolut kumulation alene for overtrædelserne af bekendtgørelse nr. 12. af 10. januar 2013 om kørekort efter praksis vil udgøre 93.000 kr.
Rettens begrundelse og afgørelse
Forhold l:
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger,
der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 2:
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger,
der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
Forhold 3:
Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger,
der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.
side 4
Straffen fastsættes til en bøde på 60.000 kr., jf. bekendtgørelse nr. 12. af 10.
januar 2013 om kørekort § 138, nr. l, jf. § 39, stk. 2, og stk. 5, samt § 44,
stk. 8, jf. bi lag 3, afsnit VI, nr. 2, nr. 4 og nr. 14 og straffelovens§ 163.
Efter færdselslovens§ 118 a, stk. 2, skal bøden i en sag som den foreliggende som udgangspunkt fastsættes ved absolut kumulation af bøden for de enkelte overtrædelser.
Efter færdselslovens § 118 a, stk. 4, kan udgangspunktet om absolut kumulation
imidlertid fraviges, hvis særlige grunde taler derfor.
Ved fastsættelsen af bøden i denne sag har retten fundet det forsvarligt at fravige bestemmelsen om absolut kumulation i færdselslovens§ 118 a, stk. 2, idet retten herved har lagt vægt på det oplyste om tiltaltes indkomstfor hold, og at baggrunden for, at tiltalte overtrådte bekendtgørelse nr. 12 af 1O. januar 2013 om kørekort efter de foreliggende oplysninger, var, at køreskoLen
var hårdt trængt økonomisk. Retten har ved fastsættelsen af bøden samtidig lagt vægt på, at der er tale om gentagne – og særligt i sammenhæng med tiltaltes overtrædelse af straffelovens § 163 -grove overtrædelser af
bekendtgørelse nr. 12 af l O. januar 2013 om kørekort.
Tiltalte frakendes retten til at udøve virksomhed som kørelærer i 2 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 66 a. Retten har ved afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om gentagne – og særligt i sammenhæng med tiltaltes overtrædelse af straffelovens § 163 – grove overtrædelser af bekendtgørelse nr. 12 af 1O. j januar 20 1 3 om kørekort.
Thi kendes for ret:
Tiltalte xxx skal betale en bøde på 60.000 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.
Tiltalte frakendes retten til at udøve virksomhed som kørelærer i 2 år fra

Skriv et svar